Menu

آموزش مجازی

 

 

 

قدر مسلم ما از عصر اطلاعات عبور کرده ایم و وارد عصر جدیدی به نام عصر تجزیه و تحلیل اطلاعات شده ایم؛ آمارهای جهانی نشان می دهد که رشد اطلاعات بسیار شدید می باشد و در این میان افرادی موفق خواهند بود که آن اطلاعاتی که نیاز دارند را جمع آوری، بهینه و استفاده نمایند.

اهمیت آموزش مجازی زمانی نمود پیدا می کند که با رشد روز افزون جمعیت، امکان فراهم کردن امکانات آموزشی برای تمامی افراد آن هم به شکل رایگان بسیار بعید به نظر می آید

هدف ما از ایجاد این صفحه برای آموزش مجازی این است تا بتوانیم امکان آموزش را برای همه افراد حتی آنانکه در منزل هستند و امکان خروج از منزل را ندارند فراهم نماییم. خاهشمندیم ما را در هرچه پربار تر کردن این بخش یاری رسانید.