Menu

مشکات

محورهای جشنواره مشکات

حمل و نقل و ترافیک عمومی

محیط زیست

زباله و دفع پسماند

ایمنی شهری

زیبا سازی و مبلمان شهری حقوق و تکالیف شهروندی

جشنواره مشکات

چراغ راه شهر و شهر وندی

جشنواره مشکات، سازوکاری است مبتنی بر هم آموزی مشارکتی که استمرار و ارتقای کمی و کیفی خانه های علم و زندگی در محلات تهران را از طریق تبلیغ، تشویق و ایجاد محرکها و انگیزه های رقابتی، در دوره های زمانی خاص (سالانه)، ممکن می سازد. مجموعه جشنواره مشکات، فرایندی مردمی با رویکرد آموزشی است که مبنای حرکت و سازوکار خود را بر مشارکت مردمی؛ . در یادگیری اصول و حقوق شهروندی و غنی سازی ذهنی و رفتاری شهروندان وکارگزاران امور شهری قرار داده است و بدین منظور جوشش دانستن و توانستن را از محلات و خانه های علم و زندگی در تمامی محله های تهران آغاز میکند و از راه تبلیغ و تشویق و ایجاد محرکها و انگیزه های رقابتی، استمرار یادگیری و یاددهی را میسر ساخته و نقش همافزایی فعالیت های آموزشی سازمان های شهرداری تهران را در یکپارچگی آموزش ها و ارتقای اثربخشی آموزش ها از طریق جشنواره ایفا می نماید.مدیریت محله ترويج فرهنگ شهروندی با تکيه بر ظرفيت‌ها و قالب‌های متنوع فرهنگی و هنری و تلاش در جهت اصلاح رفتارهای اجتماعیبا ارائه آموزش‌ها و الگوهای مناسب از مهم‌ترین مأموریت‌های حوزه آموزش‌های شهروندی قلمداد می‌شود. جشنواره آموزشی- ترویجی مشکات از جمله مهم‌ترین راه کار های تحقق این مهم و نمایش

- مدیریت محله ترويج فرهنگ شهروندی با تکيه بر ظرفيت‌ها و قالب‌های متنوع فرهنگی و هنری و تلاش در جهت اصلاح رفتارهای اجتماعیبا ارائه آموزش‌ها و الگوهای مناسب از مهم‌ترین مأموریت‌های حوزه آموزش‌های شهروندی قلمداد می‌شود. جشنواره آموزشی- ترویجی مشکات از جمله مهم‌ترین راه کار های تحقق این مهم و نمایش دستاوردها و ظرفیت‌های سالانه آموزش‌های شهروندی در محلات شهر تهران است. این جشنواره بر مبنای اصول آموزش و یادگیری و اصول و مفاهیم آموزش‌های شهروندی (مبانی توسعه فرهنگی اجتماعی شهر تهران) طراحی و اجرا می‌شود.  بنابراین در طراحی و اجرای جشنواره مراحل ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

1- هدفگداری آموزشی بر پایه اصول یادگیری و تغییر رفتار شهروندان2- شناسایی، معرفی و باز تولید موقعیت‌های آموزشی در عرصه شهر و محله و تأمین محتوای یادگیری بر مبنای اهداف مدیریت شهری و انتظارات عملکردی حوزه‌های مختلف مدیریت شهری از شهروندان3- تأمین موقعیت‌ها، روش‌ها و امکانات آموزشی برای حضور فعال شهروندان در یک فرایند آموزشی و تولید اثر و داوری آثار بر مبنای سطوح و حیطه‌های یادگیری