Menu

داوطلبان دوام و ایمنی

معرفی مسئول کانون

فخرالدین رحمت زاده
کارشناسی
مدت فعالیت 2سال

اهداف

ایجاد و تقویت آمادگی شهروندان و شهر تهران با تأکید بر حوادث طبیعی- همکاری اثربخش شهروندان با سازمان های واکنش اضطراری. ترویج و ارتقای فرهنگ ایمنی خود امدادی و دگرامدادی شهروندان- عملکرد و همگرایی بهینه انگیزش و ظرفیت های شهروندی در مراحل مختلف مدیریت جامع بحران شهر تهران- ایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت مختلف مردم در شرایط بحرانی آموزش و اطلاع سانی بهینه برای شهروندان تهرانی در حوزه مدیریت بحران زمینه سازی، تسهیل و کمک به شناخت و ارتباط بهینه شهروندان با سازمان های مسئول امداد و نجات. ترویج و ارتقای دانش، مهارت امدادی و فرهنگ ایمنی شهروندان محله تشکیل بانک اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی بهینه محلی و کلان مدیریت بحران شهر تهران
 

داوطلبان ایمنی و دوام

تشکلی مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه سرای محله است که در راستای تأکید و هماهنگی متمرکز در حوزه ارتقاء و حفظ آمادگی امدادی و ایمنی شهروندان در سطح محله فعالیت می نماید. آموزش و اطلاع سانی بهینه برای شهروندان تهرانی در حوزه مدیریت بحران زمینه سازی، تسهیل و کمک به شناخت و ارتباط بهینه شهروندان با سازمان های مسئول امداد و نجات. ترویج و ارتقای دانش، مهارت امدادی و فرهنگ ایمنی شهروندان محله تشکیل بانک اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی بهینه محلی و کلان مدیریت بحران شهر تهران

معرفی کانون های خانه ایمنی و دوام

 • کاهش مخاطرات

  این کانون با تهیه و به روز نگاه داشتن نقشه مخاطرات محله،ارزیابی و ایمنی....

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش دوام و ایمنی

  اطلاع رسانی و آموزش همگانی شهروندان در موضوعاتی مانند ...

  اطلاعات بیشتر
 • داوطلبان دوام و ایمنی

  جلب مشارکت و ارایه آموزش های مهارتی و نیمه حرفه ایی به ....

  اطلاعات بیشتر
 • کاهش مخاطرات

  این کانون با تهیه و به روز نگاه داشتن نقشه مخاطرات محله،ارزیابی و ایمنی....

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش دوام و ایمنی

  اطلاع رسانی و آموزش همگانی شهروندان در موضوعاتی مانند ...

  اطلاعات بیشتر
 • داوطلبان دوام و ایمنی

  جلب مشارکت و ارایه آموزش های مهارتی و نیمه حرفه ایی به ....

  اطلاعات بیشتر