Menu

کارگروه ورزش و اوقات فراغت

  • شماره تماس:77123004

    حدیثه محمدی مسئول کارگروه ورزش و اوقات فراغت

کارگروه ورزش و اوقات فراغت

اهداف

بهبود وضعیت موجود فیزیکی محله در راستای اجرای فعالیتهای ورزشی و اوقات فراغت شهروندان محله، برنامه ریزی و توسعه ظرفیتهای ورزشی در سطح محله، برنامهریزی به منظور توسعه ایستگاه های ورزش صبحگاهی، اجرای برنامه های ورزشی با مشارکت شهروندان محله در داخل و خارج از محله، تشکیل تیمهای ورزشی و سایر فعالیتهای پیشنهادی اعضاء عنوان نمود . سایر اهداف بکارگیری توانمندی و ظرفیتها و پتانسیل های ورزشی موجود در سطح محله ارتقاء آگاهی شهروندان از فعالیتهای ورزشی در سطح محله

وظایف

  1. - همکاری در برنامه ريزي جهت اقدامات ورزشی، تفریحی و برنامه ریزی و نیازسنجی های اوقات فراغت؛
  2. كمك به شناسایی و معرفی امکانات بالفعل و بالقوه محله در زمینه فراهم نمودن فرصت های ارائه خدمات رفاهی و مشارکت های اقتصادی در جهت اجرای پروژه های رفاهی و گردشگری؛ارتباطات .
  3. ارائه راهکارهای عملیاتی ایجاد زمینه لازم جهت جلب مشارکت شهروندان در برنامه ها